Gizlilik Beyanı

ALİZA OTELCİLİK TURİZİM VE TİCARET A.Ş. METROPOLİTAN HOTELS BOSPHORUS

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği işbu bilgilendirme ve aydınlatma metni yapılmaktadır. Aliza Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Metropolitan Hotels Bosphorus, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet ve özeni göstermekte ve konuya önem vermektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ALİZA OTELCİLİK TURİZİM VE TİCARET A.Ş. Metropolitan Hotels Bosphorus olarak veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel bilgileriniz, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içi ve yurt dışında 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da belirtilen şekillerde ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak aşağıda açıklandığı şekilde işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimiz, 6698 sayılı KVKK gereğince müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, iş başvurusu yaptığınızda, eğitim, seminer veya organizasyonlar gibi faaliyetlerimize katıldığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü yada elektronik olarak oluşturularak toplanabilecek ve güncellenerek işlenebilecektir.

Müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Metropolitan Hotels adına yerine getirmelerini sağlamak ve yapılan sözleşmelerin ifası amacıyla Metropolitan Hotels ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz veya Aktif Group’a bağlı şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Aktif Group’a bağlı şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklar ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait losyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Şirketimizin veya Aktif Group’a bağlı şirketlerin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin veya Aktif Group’a bağlı şirketlerin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Aktif Group şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, şirket ve group şirketlerinin kendi aralarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip islenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için Metropolitan Hotels Ankara veri güvenliği sorumlu yetkili Birimiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.metropolitanhotels.com.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No:47 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu aliza@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.